Ecolab experts in a dairy processing plant

Mål for 2030

At være en virksomhed med positiv indflydelse kræver en kollektiv indsats - det er en tankegang, der driver vores partnere, kunder og lokalsamfund fremad. Vores effektmål i 2030 afspejler vores vedvarende dedikation til en 100 % positiv fremtid.

Vores 2030-effektmål er fokuseret på den forandring, vi sigter efter at skabe for vores virksomhed, samfund, kunder og miljø. Med disse ambitiøse mål, som vi skal opnå sammen med kunder og i vores egen drift, arbejder vi på at understøtte en sikker og sund verden med tilstrækkelige ressourcer til alle.

Se Ecolabs 2030-effektmål - Videoen: Sammen om effekt


I verden

Vi hjælper vores kunder med at gøre mere for mennesker og planeten.

2019 Rapport om bæredygtighed for virksomheder

Vand

Hjælp kunder med at spare 300 milliarder gallons [1,1 milliarder m³] vand hvert år, svarende til det årlige drikkevandsbehov for 1 milliard mennesker.

2019 Rapport om bæredygtighed for virksomheder

Fødevarer

Hjælp kunder med at levere høj kvalitet og sikre fødevarer til at bespise 2 milliarder mennesker et helt år og forebyg 11 millioner fødevarebårne sygdomme.

2019 Rapport om bæredygtighed for virksomheder

Sundhed

Vi vil hjælpe med at rengøre 90 milliarder hænder og levere sikker medicinsk behandling til 116 millioner mennesker hvert år, hvilket forebygger mere end 1,7 millioner infektioner.

2019 Rapport om bæredygtighed for virksomheder

Klima

Vi vil hjælpe kunder med at blive CO2-neutrale ved at reducere drivhusgasemissioner med 6 millioner tons, hvilket forhindrer næsten 10 millioner forureningsrelaterede sygdomme.


Vores mål i tal


I vores egen drift

Ud over den påvirkning, som vi yder sammen vores kunder, ved vi, at vi kan gøre en forskel gennem vores egen drift. Vi gør konstante, målbare fremskridt hen imod vores 2030-mål omkring vand, klima, mangfoldighed, lighed og inklusion samt sikkerhed.

Opnåelse af netto-positiv vandpåvirkning

Opnåelse af netto-positiv vandpåvirkning

World Resources Institute forudser, at verden med et business-as-usual-scenario vil stå over for et ferskvandsunderskud på 56 % i 2030, hvilket lægger et uopsætteligt pres på virksomhederne for at gentænke den måde, hvorpå vandressourcerne administreres. Vores vision om en sikker vandforsyning i fremtiden er afhængig af håndgribelig handling. For Ecolab betyder det, at vi fortsætter med at drive vandforvaltning sammen med vores kunder, samtidig med, at vi identificerer muligheder for at implementere vandforvaltningsprojekter i vores egen drift. I 2030 er det vores mål at:

 • Ved at reducere vandforbruget med 40 % pr. produktionsenhed på tværs af vores virksomhed i forhold til vores 2018-basisår
 • Ved at opsamle mere end 50 % af vores absolutte forbrug af ferskvand på højrisikosteder
 • Ved at opnå Alliance for Water Stewardship (AWS)-standardcertificering i højrisiko-vandskel

For at imødekomme vores forpligtelser gør Ecolab følgende:

samarbejder med 16 anlæg om at genoprette en positiv vandpåvirkning i højrisiko bassiner med 50 %:

 • udvikler et procesforbedringsprojekt til at strømline implementeringen af vandforvaltningen på anlæg ved højrisiko vandskel over de kommende 10 år, hvilket inkluderer vejledning til at skabe ansvarlighed, standardiserede værktøjer og en detaljeret tidslinje på anlægsniveau

arbejder mod vores mål om 40 % positiv vandpåvirkning på tværs af vores portefølje ved at

 • udvikle værktøjer, der på anlægsniveau kan hjælpe vores samarbejdspartnere med at udvikle en bedste praksis for vandforvaltning og være en førende indikator for kvartalsvis revision.
 • introducere vores nyeste teknologier og services for at hjælpe med at styre vandforvaltningen på vores anlæg
 • skabe et flat procesnetværk, hvor man kan dele ekspertise og bedste praksis gennem hele vores globale forsyningskæde
 • etablere årlige mål på anlægsniveau for at give anlæg opnåelige milepæle
 • samarbejde med Water Resilience Coalition, som vi stiftede sammen med FN's Global Compact CEO Water Mandate, for at samle multinationale organisationer i en brancheførende bevægelse for at bekæmpe den globale vandkrise gennem ambitiøse, kvantificerbare forpligtelser og fælles handling

At håndtere CO2-udledninger

At håndtere CO2-udledninger

Ecolab tilsluttede sig FN's Global Compact's forretningsambition for 1.5˚C og forpligtede sig til at reducere vores absolutte omfang 1 og 2 drivhusgas (GHG)-emissioner med 50 % frem til 2030 og opnå CO2-neutralitet på tværs af vores værdikæde i 2050. Vi har også forpligtet os til at opnå 100 % vedvarende elektricitet i 2030 gennem RE100-initiativet, et globalt initiativ, der samler verdens mest indflydelsesrige virksomheder, som forpligter sig til 100 % vedvarende energi og har sat et videnskabsbaseret mål (SBT), der adresserer vores Scope 1-, 2- og 3-emissioner, som var godkendt af Science Based Targets Initiative (SBTi).

Som hjælp til at nå vores ambitiøse mål, bruger vi en kombination af taktik understøttet af videnskabsbaserede strategier. I 2022

 • Reducerede vi det absolutte omfang 1 og 2 kulstofemissioner med 48 % i forhold til vores 2018-basisår ved at fokusere på procesforbedringsprojekter, der reducerede det samlede energiforbrug med næsten 21,4 milliarder BTU'er
 • Købte vi 61 % af vores samlede elektricitet fra vedvarende energikilder
 • Opbygget momentum i elektrificeringsprojekter for bilflåden i Europa, især i Norden, Storbritannien, Holland og Belgien

At understøtte diversitet og en inkluderende arbejdsstyrke 

At understøtte diversitet og en inkluderende arbejdsstyrke

Vi tror på, at et mangfoldigt, inkluderende og formålsdrevet team er afgørende for succesen for vores individuelle partnere, virksomhed, kunder og lokalsamfund. Disse mål er et bevidst skridt henimod at skabe betydelige forandringer for at fremme mangfoldighed, retfærdighed og inklusion i vores organisation, da vi ønsker at være lige så, eller mere, forskelligartede som de markeder, vi opererer på. Vi fortsætter med at fokusere på:

 • At fastholde Ecolabs politik om ligeløn i USA og udvide til resten af verden
 • Forøgelse af kønsdiversiteten på ledelsesniveau til 35 % med det ultimative mål om ligestilling mellem kønnene
 • Øgning af etnisk/racemæssig mangfoldighed på ledelsesniveau til 25 %, da vi ønsker at opnå fuld repræsentation af den amerikanske arbejdsstyrke på alle niveauer

Vi bruger en kombination af strategier som hjælp på vores vej henimod at nå vores 2030-effektmål omkring mangfoldighed, herunder:

 • At udvise lederskab fra de øverste niveauer i vores organisation
 • At skabe mere mangfoldige kandidatpuljer
 • Fremme af en kultur af inklusivitet og tilhørsforhold gennem uddannelse og engagement i ressourcegrupper for medarbejdere
 • Investering i processer og systemer, der fremmer ansvarlighed i forhold til DEI-målinger 

Som et resultat af disse indsatser, viste 2022, at

 • 37 % af alle nyansatte på lederniveau globalt var kvinder, og 37 % af alle nye ansatte på ledelsesniveau i USA var farvede mennesker
 • Mere end en tredjedel af vores globale arbejdsstyrke har gennemført et Allyship in Action-træningskursus
 • Vi øgede kønsdiversiteten på ledelsesniveau til 25,5 % og etnisk/racediversitet på ledelsesniveau i USA til 19,5 %. 

At prioritere sikkerhed overalt hvor vi arbejder for vores Goal Zero

At prioritere sikkerhed overalt hvor vi arbejder for vores Goal Zero

Vores sikkerhedsmål er altid ingen hændelser. Men vores Goal Zero er mere end et tal. Vi lægger mange kræfter i træning og uddannelse på vores egne faciliteter og ude hos kunderne. Vi vurderer risikoen før vi påbegynder arbejdet, identificerer og adresserer sikkerhedsspørgsmål og afhjælper farlige situationer på enhver lokation i Ecolab og hvorend vi er.

Inden 2030 sigter vi efter at træne og uddanne 100 % af vores partnere til at arbejde sikkert 100 % af tiden.